Denkt u wel eens na over uw eigen risico als ondernemer? 

Ondernemers zijn altijd druk bezig met hun passie, hun bedrijf. U neemt risico’s, maar dekt ook ingrijpende persoonlijke en bedrijfsmatige risico’s af. Stel u komt te overlijden, heeft u alles goed geregeld? Een boekhouding en de jaarrekening met toelichting geeft geen volledig inzicht. Wat is de waarde van de onderneming en op welke wijze is deze vastgesteld. Voor een ondernemer zijn vaak de volgende aspecten van groot belang:

 • De continuïteit van de onderneming
 • De financiële belangen
 • De belangen van de beoogde bedrijfsopvolger en (andere) erfgenamen

Hiervoor is specifieke kennis van verschillende rechtsgebieden en belastingen nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Ondernemersrecht, Overeenkomstenrecht, Personen- en Familierecht,  erfrecht en belastingrecht (inkomsten- en schenk- en erfbelasting). Als Register Executeur kunnen wij regisseur zijn van de nalatenschapsafwikkeling; een bemiddelaar tussen erfgenamen en professionals (notaris, accountant, overige). Ook kunnen er vaststellingsovereenkomsten worden gemaakt ten aanzien van geschillen of mogelijke toekomstige geschillen. 

Ondernemersrecht

Welke invloed heeft het ondernemingsrecht op de nalatenschap van een ondernemer?   

ZZP'er (Eenmanszaak)

 • De onderneming komt direct toe aan de erfgenamen.
 • De eenmanszaak maakt deel uit van de nalatenschap, zowel de bezittingen als de schulden.

V.O.F (Vennootschap onder firma)

 • Door het overlijden van één van de vennoten wordt de vennootschap ontbonden
 • De overblijvende vennoten kunnen de onderneming slechts voortzetten als de vennoten hierover afspraken hebben gemaakt. Eén van de mogelijke afspraken is een zogenaamd verblijvings- of overnemingsbeding. Dit betekent dat de overgebleven vennoten het vennootschapsaandeel overnemen. De waarde van dat aandeel wordt dan aan de erfgenamen uitgekeerd. 
 • Fiscaal kan het overlijden van een vennoot gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting en erfbelasting

B.V. (besloten vennootschap onder firma) 

 • Na het overlijden van een aandeelhouder van een B.V. komen de aandelen direct toe aan de erfgenamen. 
 • Zijn er meerdere aandeelhouders dan kan de blokkeringsregeling in de statuten bepalen dat de aandelen moeten worden aangeboden aan de overige aandeelhouders. 
 • Indien een aandeelhouder tevens bestuurder is bepalen de statuten van de B.V. op welke wijze een nieuwe bestuurder moet worden benoemd. 
 • Fiscaal kan het overlijden van een aandeelhouder gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en erfbelasting. 

Overeenkomstenrecht

Welke invloed heeft het overeenkomstenrecht op de nalatenschap van een ondernemer?

Huurovereenkomst
Algemene hoofdregel: een overlijden van de huurder of verhuurder doet de huur niet eindigen.

Arbeidsovereenkomst
Algemene hoofdregel: de arbeidsovereenkomst eindigt niet door het overlijden van de werkgever.

(Duur) overeenkomsten
De inhoud van de overeenkomst bepaalt wat de gevolgen zijn van het overlijden van één van de contractanten. Overeenkomsten kunnen automatisch eindigen of zijn wellicht opzegbaar.

Vergunningen
Het overlijden van een ondernemer kan gevolgen hebben voor een verstrekte vergunning. De vergunning kan automatisch eindigen en een eventuele opvolger moet een nieuwe vergunning aanvragen. 

Personen- en Familierecht

Welke invloed heeft het Personen- en Familierecht op de nalatenschap van een ondernemer?

Huwelijksvermogensrecht
De burgerlijke staat van een ondernemer bepaalt of de onderneming geheel of gedeeltelijk in de nalatenschap van een ondernemer valt.

Kinderen
Kinderen van een ondernemer kunnen invloed hebben op de omvang en afwikkeling van de nalatenschap van een ondernemer. Wellicht hebben kinderen een vordering op de ondernemer in vervolg van het eerder overlijden van een ouder. Kinderen hebben recht op een legitieme portie, dat wil zeggen dat zij recht hebben op een minimale verkrijging uit een nalatenschap. Kinderen kunnen ook recht hebben op andere wettelijke rechten.

Levenstestament
Als een ondernemer door ziekte of op andere wijze uitvalt, kan dit invloed hebben op de continuïteit van de onderneming. Door middel van een levenstestament kan een ondernemer vastleggen wie zijn zaken moet waarnemen. 

Erfrecht

Welke invloed heeft het erfrecht op de nalatenschap van een ondernemer?

Beneficiaire aanvaarding
Het advies aan erfgenamen van een ondernemer dient altijd beneficiaire aanvaarding te zijn.  Op deze manier wordt het vermogen van de erfgenamen beschermd tegen (onverwachte) schulden van de ondernemer. Gevolg van de beneficiaire aanvaarding is dat de nalatenschap moet worden afgewikkeld overeenkomstig de regels van de wettelijke vereffening.

Beschikkingsbevoegdheid
Het is belangrijk om te weten wie na het overlijden van een ondernemer beschikkingsbevoegd is m.b.t. de onderneming. Dit kunnen de volgende personen zijn: 

 • Gevolmachtigde
 • Executeur
 • Erfgenamen

Wettelijke rechten
Op basis van het erfrecht kunnen bepaalde personen wettelijke rechten hebben.

 • Kinderen hebben recht op hun legitieme portie.
 • Uitgesteld loon.
 • Overdracht van aan beroep of bedrijf dienstbare goederen
 • Overdracht van aandelen

Ook kunnen inbrengverplichtingen een rol spelen bij de afwikkeling van een nalatenschap van een ondernemer. 

Belastingen Ondernemer

Welke invloed heeft belastingen op de nalatenschap van een ondernemer?

Fictieve verkrijgingen

 • BOR Bedrijfsopvolging
  Bij de je overdracht van ondernemingsvermogen door schenking of erfenis kan een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet 1956. 
 • BOF Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting
  Door overlijden van een ondernemer wordt wellicht stakingswinst gerealiseerd als de ondernemer ophoudt ondernemer te zijn. Deze stakingswinst wordt belast op basis van box 1 inkomstenbelasting.

Door overlijden van een ondernemer wordt wellicht winst uit aanmerkelijk belang gerealiseerd. Deze winst wordt belast op basis van box 2 inkomstenbelasting. Er zijn doorschuiffaciliteiten voor de inkomstenbelastingen. Stakingswinst mag worden doorgeschoven naar de verkrijger. Bij aanmerkelijk belangwinst mag de oorspronkelijke verkrijgingsprijs worden doorgeschoven naar de nieuwe aanmerkelijk belanghouder.

Tarieven

Oriënterend gesprek € 125,00
Uurtarief € 100,00 volgens urenregistratie
Kilometers worden doorberekend ad € 0,30 p/km (vanaf 10 km kantoor).
Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw en exclusief bijkomende kosten door derden.