Algemene voorwaarden

Definities

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De cliënt: de contractspartij van de Executeur en/of van de Stichting Executeur, die de opdracht geeft.

b. Stichting Executeur: Stichting die onder meer tot doel heeft het verlenen van hulp en ondersteuning bij de afwikkeling van nalatenschappen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en de contractspartij van de cliënt die de opdracht van de cliënt ontvangt.

c. de Executeur: de persoon die voldoet aan de eisen die Stichting Executeur stelt aan het gebruik van de titel Executeur en de contractspartij van de cliënt die de opdracht ontvangt.

d. Dossier: het totaal van de documenten en vastgelegde communicatie, ontstaan door uitvoering van de opdracht van de cliënt.

Algemeen

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdrachtovereenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Stichting Executeur, Executeur en de cliënt, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanvaarding van de opdracht

Artikel 3

Wanneer de cliënt aan Stichting Executeur en/of Executeur opdracht geeft werkzaamheden te verrichten met betrekking tot het uitvoeren van de Nalatenschapsregistratie en/of de afwikkeling van de nalatenschap,  komt de overeenkomst tussen de cliënt, de Executeur en Stichting RegisterExcuteur pas tot stand nadat alle partijen de betreffende opdrachtovereenkomst hebben aanvaard door middel van ondertekening.

Deze opdrachtovereenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Stichting Executeur en Executeur sluiten de werking uit van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Uitvoering van de opdracht

Artikel 4

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard als inspanningsverbintenis voor Stichting Executeur en Executeur, die dan ook verplicht zijn zich in te spannen om met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid de opdracht uit te voeren of te laten uitvoeren.

Wijziging van de overeenkomst

Artikel 5

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zullen Stichting Executeur en/of Executeur de cliënt hierover tevoren inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen zullen Stichting Executeur en/of Executeur daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

In afwijking van het vorenstaande zullen Stichting Executeur en/of Executeur geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Stichting Executeur en/of Executeur kunnen worden toegerekend.

Derden

Artikel 6

De cliënt machtigt Stichting Executeur en/of Executeur om bij de uitvoering van opdrachten, namens en voor rekening van de cliënt, derden in te schakelen. De Stichting Executeur en Executeur zullen bij de selectie van in te inschakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en vooraf de cliënt nader informeren omtrent de kosten die hiermee gepaard gaan.

Artikel 7

Stichting Executeur en/of Executeur zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en zijn gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van bedoelde derden te aanvaarden.

Artikel 8

De cliënt vrijwaart Stichting Executeur en/of Executeur tegen alle aanspraken van de door Stichting Executeur en/of Executeur ingeschakelde derden en andere derden, de door Stichting Executeur en/of Executeur in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de door de cliënt verleende opdracht, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Executeur en/of Executeur.

Informatie

Artikel 9

De cliënt verplicht zich tijdig alle informatie omtrent feiten en omstandigheden te verstrekken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Stichting Executeur en/of Executeur verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 10

Wijzigingen in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Stichting Executeur en/of Executeur eerst van kracht zijn nadat Stichting Executeur en/of Executeur daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. De cliënt verplicht zich iedere vorenbedoelde wijziging per ommegaande schriftelijk aan Stichting Executeur en/of Executeur te berichten.

Elektronische communicatiemiddelen

Artikel 11

Wanneer tussen de cliënt en Stichting Executeur en/of Executeur gecommuniceerd wordt met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, waaronder onder meer begrepen e-mail en internet, dan draagt de cliënt het risico van overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen en van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van een bericht, en wordt een bericht eerst geacht Stichting Executeur en/of Executeur te hebben bereikt op het moment dat degene die jegens de cliënt de diensten namens Stichting Executeur verricht, van dat bericht kennis heeft genomen. De cliënt is gehouden te verifiëren of het bericht de geadresseerde daadwerkelijk heeft bereikt.

De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer anders dan via het digitale nalatenschapsdossier geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Stichting Executeur en/of Executeur zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het geval door middel van ongeoorloofde middelen derden in het bezit komen van correspondentie tussen Stichting Executeur en/of Executeur en de cliënt.

Tarief

Artikel 12

Het door Stichting Executeur en/of Executeur aan de cliënt in rekening te brengen tarief is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, opgenomen in de overeenkomst (van opdracht).

Genoemd tarief is exclusief BTW en bijkomende kosten of verschotten zoals kosten van derden, griffiekosten, kadasterkosten, vertaalkosten, taxatiekosten, leges, recherchekosten, deurwaarderskosten, reiskosten en de over de bijkomende kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten.

Indien Stichting Executeur en/of Executeur met cliënt een vast tarief overeenkomen, zijn Stichting Executeur en/of Executeur niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit tarief zonder dat cliënt in dat geval gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in de stijging van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Stichting Executeur en/of Executeur behouden zich het recht voor één of meer tussentijdse declaraties in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de tussentijdse declaraties zijn betaald.

Declaraties

Artikel 13

Voor de betaling van de declaraties van Stichting Executeur en/of Executeur geldt een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de datum als op de declaratie vermeld. Binnen deze termijn moet het op de declaratie aangegeven bedrag in dezelfde valuta als op de declaratie staat aangegeven en zonder dat daarop kosten van overmaking, soortgelijke kosten of enig ander bedrag in mindering wordt gebracht en zonder dat daarmee enige vordering wordt verrekend, door Stichting Executeur en/of Executeur zijn ontvangen.

De cliënt is bij niet tijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande declaraties. De cliënt is bij niet tijdige betaling in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden.

Voor rekening van de cliënt komen alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Artikel 14

Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, hebben Stichting Executeur en/of Executeur naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld onder het vorige artikel, het recht hun werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Stichting Executeur en/of Executeur zijn slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat zij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte hebben gesteld en hem nog een korte termijn hebben gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval.

Stichting Executeur en/of Executeur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

Overmacht

Artikel 15

Stichting Executeur en/of Executeur zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet aan hen is te wijten. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Stichting Executeur en/of Executeur geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor Stichting Executeur en/of Executeur niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.

Stichting Executeur en/of Executeur hebben het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, hun werkzaamheden op te schorten. Indien deze periode langer dan één maand duurt, dan is zowel de cliënt als Stichting Executeur als Executeur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.

Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan hebben Stichting Executeur en/of Executeur het recht om de kosten van de reeds uitgevoerde werkzaamheden in rekening te brengen. De cliënt is dan verplicht deze declaratie te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Geheimhouding

Artikel 16

Stichting Executeur en/of Executeur zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke nationale of internationale regelgeving Stichting Executeur en/of Executeur een informatieplicht opleggen of voor zover de cliënt Stichting Executeur en/of Executeur van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Gemelde ontheffing behoeft niet schriftelijk te zijn verleend.

Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Stichting Executeur en/of Executeur.

Bewaring dossier

Artikel 17

Het dossier wordt bewaard op een wijze en locatie zoals door de Stichting Executeur bepaald. Stichting Executeur zal bij de bewaring van het dossier de uiterste zorgvuldigheid betrachten, zowel gedurende het uitvoeren van de aan hen verstrekte opdracht als daarna.

Nadat de opdracht is uitgevoerd, zal Stichting Executeur het dossier minimaal tien jaar bewaren. Daarna staat het Stichting Executeur vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van de termijn van tien jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de cliënt liggen.

Artikel 18

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Stichting Executeur teneinde het dossier uit het archief te lichten, steeds ter beschikking van de cliënt.

Aansprakelijkheid

Artikel 19

Iedere aansprakelijkheid van Stichting Executeur en/of Executeur  is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Stichting Executeur daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Stichting Executeur komt. Desgevraagd worden over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

Artikel 20

Indien en voor zover -om welke reden ook- geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid voor de totale schade die samenhangt met door Stichting Executeur en/of Executeur verrichte werkzaamheden (nalaten daaronder begrepen), beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door cliënt aan Stichting Executeur en/of Executeur is betaald.

Artikel 21

Alle aanspraken (vorderingsrechten, andere rechten, bevoegdheden, uit welken hoofde ook) jegens Stichting Executeur en/of Executeur vervallen in ieder geval indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Stichting Executeur binnen één (1) jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van gemelde aanspraken.

Voorts vervallen alle aanspraken in ieder geval nadat Stichting Executeur en/of Executeur hun werkzaamheden hebben beëindigd en de cliënt een verklaring van kwijting en decharge heeft ondertekend met betrekking tot de verrichte werkzaamheden.

Artikel 22

De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in geval Stichting Executeur en/of Executeur (ten onrechte) een opdracht heeft geweigerd en daardoor schade is ontstaan, welke een rechtstreeks gevolg is van de handeling(en) van Stichting Executeur en/of Executeur.

Opzegging

Artikel 23

De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Stichting Executeur en/of Executeur hebben de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.

Het op het moment van eindigen van de opdracht door de cliënt verschuldigde tarief dient door de cliënt op declaratiebasis overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 te worden voldaan.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Artikel 24

Op de diensten van Stichting Executeur en/of Executeur zijn de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van overeenkomstige toepassing. Ook soortgelijke of voor gemelde wet in de plaats gekomen wetten, die onder andere inhouden dat ongebruikelijke transacties in de zin van gemelde wet bij de bevoegde overheidsautoriteiten zullen worden gemeld, zijn van overeenkomstige toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 25

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Stichting Executeur en/of Executeur bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

Artikel 26

De rechtsverhouding tussen Stichting Executeur, Executeur en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Stichting Executeur en/of Executeur om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Artikel 27

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.nabestaandenontzorgen.nl en gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland. Zij worden op verzoek per post of per e-mail toegezonden en zijn ten kantore van Stichting Executeur kosteloos te verkrijgen.