Deskundige hulp bij het afwikkelen van nalatenschappen 

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Zoals, wat gebeurt er met het huis en hoe zorgt u ervoor dat u niet aansprakelijk wordt voor eventuele schulden. De erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap. Wie erfgenaam is, dit staat in de wet of in een testament. Het is mogelijk één persoon volmacht te geven om de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld de RegisterExecuteur machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen. 

Aanvaarding

Welke keuzes kan ik maken en wat zijn de gevolgen hiervan? Een erfgenaam heeft de keuze om een nalatenschap zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Een erfgenaam is niet verplicht om een nalatenschap te accepteren. Als er eenmaal een keuze is gemaakt dan kan deze keuze niet meer worden veranderd. Om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen moet er een akte worden opgemaakt bij de rechtbank in de regio van de woonplaats van de overledene. Door zich te gedragen als erfgenaam aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap stilzwijgend zuiver. Het is dan niet meer mogelijk de nalatenschap beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Meer informatie
Zuiver aanvaarden
Een erfgenaam is met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Als er in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen zijn, moet de erfgenaam met zijn eigen vermogen dit tekort betalen.

Beneficiair aanvaarden

Een erfgenaam is niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Als een erfgenaam de erfenis beneficiair heeft aanvaard moet de nalatenschap volgens de wet vereffend worden. Dit betekent dat er bepaalde richtlijnen gevolgd moeten worden bij de afwikkeling. Deze richtlijnen kunnen kostenverhogend werken en het de erfgenamen in zekere zin lastig maken.

Verwerpen
Een erfgenaam die niets uit de nalatenschap wil hebben, verwerpt de nalatenschap. Daarmee doet een erfgenaam definitief afstand van zijn aanspraken op de nalatenschap en is dan ook niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Een erfgenaam die wil verwerpen moet er rekening mee houden dat in sommige gevallen zijn kinderen in zijn plaats de nalatenschap krijgen. Dit wordt ook wel plaatsvervulling genoemd.

Executeur

Welke taken heeft een executeur? De executeur is degene die de afwikkeling van de nalatenschap moet regelen. Een executeur wordt bij testament benoemd. In het testament heeft de overledene geregeld wat de taken en bevoegdheden van de executeur zijn. De executeur is verplicht spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving op te maken. Dit is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene op het moment van overlijden. Ook is het de taak van de executeur de erfgenamen op de hoogte te houden van relevante zaken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hem/haar gevoerde beheer. Overigens kan een executeur alleen bevoegd zijn om de uitvaart te regelen en dat betekent dat de erfgenamen dan zelf de nalatenschap moeten afwikkelen. De erfgenamen kunnen ook één persoon, bijvoorbeeld de RegisterExecuteur, volmacht geven om namens hen de nalatenschap af te wikkelen. Let op: een executeur is niet verplicht zijn benoeming te aanvaarden.

Afwikkeling

Welke werkzaamheden vallen hieronder? Bij de afwikkeling van een nalatenschap moeten allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden geregeld. Alle erfgenamen moeten deze werkzaamheden samen verrichten. Is er een bevoegd executeur dan zal deze executeur de nalatenschap afwikkelen. Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen de RegisterExecuteur machtigen om de werkzaamheden namens hen te verrichten. In het stappenplan dat u op onze website vindt, staat welke werkzaamheden aan de orde komen bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Erfbelasting

Hoeveel bedraagt de erfbelasting? De erfbelasting is de belasting die de erfgenaam betaalt over hetgeen hij verkrijgt uit een nalatenschap. Het te betalen bedrag is afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap en de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ook als iemand een legaat of een uitkering uit een levensverzekering krijgt, moet soms erfbelasting worden betaald.

Als er in het testament een executeur is benoemd, dan moet deze executeur de aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen. Is er geen executeur, dan doen de erfgenamen dit zelf. De aangifte voor de erfbelasting moet uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden ontvangen zijn door de Belastingdienst.

Verdeling / Conflicten

Hoe wordt de verdeling afgerond of wat als er conflicten zijn? Als de nalatenschap helemaal is afgewikkeld, dus alle schulden van de nalatenschap zijn betaald en de definitieve aanslagen voor de inkomsten- en erfbelasting zijn ontvangen, kan de nalatenschap worden verdeeld. Alle erfgenamen moeten het eens zijn met de verdeling. Als zij het samen niet eens worden over de verdeling van inboedelgoederen en/of de verdeling van de nalatenschap, zijn er de volgende oplossingen:

 • Verdeling door rechter: Als de rechter de nalatenschap verdeelt, hebben de erfgenamen er verder geen invloed meer op. Dit is een ingrijpende oplossing, die bovendien veel tijd en geld kost.
 • Mediation: Dit is een minder drastische oplossing. Hierbij zoeken de erfgenamen met een mediator naar een oplossing. Voorwaarde is dat de erfgenamen samen om de tafel willen zitten. De uiteindelijke oplossing is bindend.

Kostenindicatie 

Voor de basiswerkzaamheden, bij het afwikkelen van een nalatenschap als gevolmachtigde van de gezamenlijke erfgenamen, wordt een standaard tarief van € 2.500,00 inclusief BTW berekend.

De Basiswerkzaamheden bij het afwikkelen van de nalatenschap bestaan uit:

Lees meer
 • Het informeren van instanties over het overlijden 
 • Het laten opstellen van de verklaring van erfrecht
 • Het informeren van banken en eventuele automatische incasso’s wijzigen of stopzetten
 • Het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie
 • Het laten doorsturen van de post van de overledenen naar de beheerder van de nalatenschap
 • Het innen van vorderingen, zoals levensverzekering of pensioen  die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting verlenen.
 • Het openen van (tijdelijke) opslagruimten en kluisloketten
 • Het betalen van de verschuldigde belastingen
 • Het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten.
 • Het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken
 • Zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, waaronder mede is begrepen het doen van erfgenamenonderzoek
 • Het opmaken van de boedelbeschrijving
 • Het afleggen van rekening en verantwoording aan de erfgenamen.

Overige werkzaamheden worden doorberekend op basis van het uurtarief.
Tot de overige werkzaamheden behoren o.a.

Lees meer
 • Het regelen van de uitvaart
 • Het ontruimen en leeghalen van de woning
 • Het verkopen of verdelen en leveren van (register) goederen
 • Het coördineren van werkzaamheden welke uitgevoerd dienen te worden door experts zoals makelaar, boedelbedrijf, accountant, mediator e.d.
 • Het overschrijven van kenteken(s) en eigendom van vervoermiddelen
 • Het opmaken van de belastingaangiften
 • De afwikkeling van de nalatenschap volgens de regels van de wettelijke vereffening

Kilometers worden doorberekend ad € 0,30 p/km (vanaf 10 km kantoor).
Voor overige werkzaamheden is het uurtarief  €  125,00.
Genoemde prijzen zijn incl. 21% btw en exclusief bijkomende kosten door derden.

Executeur
Wanneer Advies in Geldzaken is benoemd als executeur door de overledene in zijn testament, gaat de afhandeling volgens het geldende uurtarief.

Volmacht afgeven
Het kan zijn dat u alleen bepaalde taken wilt laten uitvoeren door Advies in Geldzaken. Wanneer u wenst dat wij als gevolmachtigde namens de erfgenamen de nalatenschap gaan afhandelen, bespreken wij gezamenlijk welke taken u zelf wilt doen en welke u wilt uitbesteden aan ons. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld en wordt een passend tarief aan u berekend met bijbehorende verantwoording.